Συντάκτης:
epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις

Επικοινωνήστε με σύμβουλο

Νέος κύκλος του προγράμματος Προεργασίας ανοίγει από τις 07/06/2024 με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Με αυξημένο προϋπολογισμό στα 200 εκατ. και αυξημένες θέσεις εργασίας στις 25.000 η ΔΥΠΑ καλεί όλες τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης νέων ανέργων ηλικίας έως 29 ετών για 7 μήνες με 100% επιχορήγηση.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΟΧΟΙ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και εδρεύουν στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς και να δεσμευθούν ότι δεν θα μειώσουν το προσωπικό και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εφόσον εγκριθούν.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

 

Επιχειρήσεις με Προσωπικό              ​​         Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων

0-3 άτομα                                                       1

4-9 άτομα                                                       2

10-19 άτομα                                                   3

20-30 άτομα                                                   5

31-50 άτομα                                                   8

51+ άτομα                                                     20% του προσωπικού και έως 20 ωφελούμενους.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΑΝΕΡΓΟΙ

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 25.000 άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει:

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ
  2. Να έχουν ολοκληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης
  3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Ε.Ε. ή να διαθέτουν άδεια διαμονής
  4. Να μην συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκιναει από 07/06/2024 έως την κάλυψη των θέσεων εργασίας.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η προεργασία διαρκεί 8 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Επιπρόσθετα, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπαγόμενοι στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελούμενων που κατά τους τελευταίους 60 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παρόχου/επιχείρησης :

 

  • είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί/προεργαστεί στην ίδια πάροχο/επιχείρηση,
  • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση
  • είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί/προεργαστεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Συντάκτης: epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις