Συντάκτης:
epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις

Η δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» είναι συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ.

Επιχορήγηση -μη επιστρεπτέα- από 1.500 έως 20.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν στον δήμο Πειραιά μέσω μιας νέας δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Πρόκειται για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 20.000 ευρώ και ελάχιστο τα 1.500 ευρώ, ενώ η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται το διάστημα από 16 Ιουνίου έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/08/2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης δεν έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που  επλήγησαν  από  την  πανδημία  Covid-19  στην  Αττική».

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
  2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους  ΚΑΔ  της  δράσης  και  στον  οποίο  να  δραστηριοποιούνται  αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
  4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.
  5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
  6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€
  7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
  8. Να λειτουργούν  αποκλειστικά  με  μία  από  τις  ακόλουθες  μορφές  επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,  Ομόρρυθμη Εταιρία,  Ετερόρρυθμη Εταιρία,  Ι.Κ.Ε,  Ατομική Επιχείρηση,  Ν.Ε.Π.Α.,  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,  Συνεταιρισμός,  Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013,  Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών,  Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993,  Κοινωνία Αστικού Δικαίου,  Ναυτικές Εταιρείες  Αστικές  Μη  Κερδοσκοπικές  Εταιρίες  (ΑΜΚΕ),  Σύλλογοι/Σωματεία  και  Ιδρύματα,  εφ’  όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο,  Συμπλοιοκτησία.
  9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α ́137)
  10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 11. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013.

Πως προκύπτει το ποσό επιχορήγησης

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

– των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

– των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

– του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

– του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση ( πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

– του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες)

– των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Ποιες αιτήσεις γίνονται δεκτές

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

α) Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και

β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019, όπως εξάγεται από την πλατφόρμα συστημάτων) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός του Δήμου Πειραιά, θα πρέπει η δικαιούχος να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στον Δήμο Πειραιά προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού.

Σε κάθε περίπτωση η αναλογία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων (σε ΕΜΕ) που απασχολούνται εντός Δήμου Πειραιά σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός Δήμου Πειραιά, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την επιδότηση της επιχείρησής σας.

 

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

 

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας

Ευχαριστούμε το μήνυμα σας έχει σταλεί με επιτυχία! Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Κάτι δεν πήγε καλά. Δοκιμάστε αργότερα ή επικοινωνήστε στο 6940169078

Συντάκτης: epidotisis.gr - Σαρηγιαννίδης Δημήτρης

Προγράμματα ΕΣΠΑ - Επιδοτήσεις